logotyp

Školská rada

Usnesení 2020/1

USNESENÍ
z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Soběchleby, příspěvkové organizaci,
se sídlem Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby, které se uskutečnilo dne 16. listopadu 2020.
 
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Soběchleby, příspěvkové organizaci, se sídlem Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby:
Schvaluje jednomyslně:

1) Volbu předsedy, místopředsedy a zapisovatele školské rady:

Předseda: Andrea Otavová
Místopředseda: Mgr. Hana Koutná
Zapisovatel: Mgr. David Jordanov

2) Jednací řád Školské rady

3) Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace, se sídlem Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby za školní rok 2019/2020 předloženou ředitelem školy RNDr. Josefem Hájkem, bez výhrad.

Usnesení schváleno: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Zapisovatel: Mgr. David Jordanov v. r.
Předseda školské rady: Andrea Otavová v. r.
Ověřovatelé: Mgr. Dalibor Koutný v. r., Zdeňka Mikulíková v. r.

Jednací řád

Jednací řád školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské škole Soběchleby, příspěvkové organizaci,
se sídlem Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby,

Článek 1

Působnost školské rady

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Svolání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady nebo předsedou, v případě souběžné nepřítomnosti místopředsedy, jím pověřený člen školské rady, jako předsedající a to nejméně 7 dnů před jejím zasedáním, přičemž uvedena místo a čas konání zasedání.

Ředitel školy má právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou nebo místopředsedou v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 7 dnů.

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 3

Program jednání školské rady

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo při souběžné nepřítomnosti předsedy a místopředsedy, předsedou pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů, z podnětů a návrhů pedagogických pracovníků a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele nebo zřizovatele školy.

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy nebo jím pověřeného zástupce, pokud je přizván k jednání školské rady.

Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady předsedajícímu. Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Pokud byly v diskusi podány protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních částech návrhu.

Článek 4

Usnášeníschopnost školské rady

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování změny, doplňků nebo vydání nového jednacího řádu, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů.

Článek 5

Způsoby hlasování

Hlasování může být veřejné (zdvižením ruky) nebo mimo zasedání školské rady může předseda školské rady předložit ostatním členům školské rady návrh usnesení, který má být přijat, zaslaný písemně, emailem nebo jiným technickým prostředkem („hlasování per rollam“). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové školské rady písemně vyjádřit svůj souhlas, nebo nesouhlas. Nevyjádří-li se některý ze členů, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. K rozhodování per rollam může kromě písemné korespondence probíhat i prostřednictvím videokonference. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Rozhodnutí je pak oznámeno obdobným způsobem všem členům školské rady.

Článek 6

Dokumentace zasedání školské rady

O průběhu zasedání se pořizuje prezenční listina a zápis, jehož přílohou jsou i záznamy o přijatých usneseních a o průběhu a výsledku hlasování. Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady (zapisovatel) a podepisuje předseda, zapisovatel a další pověřený člen školské rady zvolený, jako ověřovatel. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Článek 7

Schvalovací a informační povinnosti školské rady

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona.

O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel.

Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 8

Změny jednacího řádu

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou za podmínek dle čl. 4 tohoto jednacího řádu.

Článek 9

Účinnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 16. listopadu 2020.

Andrea Otavová v. r., předseda školské rady

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy