logotyp

Aktuální informace

Školní rok 2021/2022
Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садк v Soběchlebech
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 7. 7. 2022 15:00-18:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy Soběchleby 198

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 25

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

    Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

    У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

    Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  - vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi (ZDE), nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole

    заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу - зразок доступний у чесько-українській версії (ТУТ), або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку

b) vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání, se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

    документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

    документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2022 5 let)

    довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями. 

V /м. Soběchlebech dne/дата 20. 6. 2022                                                        

                                                                              RNDr. Josef Hájek, v. r.
                                                          Ředitel mateřské školy/ Директор дитячого садка

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS – KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022
 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, č. p. 198, 753 54 Soběchleby (dále jen „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022.

a) K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy. Toto neplatí pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 povinné (dítě dosáhlo nebo dosáhne 5 let věku nejpozději 31. 8. 2022 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaná zákonnými zástupci dítěte, kterému nejsou v době zápisu 2 roky, bude přijata pouze v případě, pokud dítě dosáhne věku 2 let nejpozději 31. 8. 2022.
b) Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 překročí 25, budou použita kritéria uvedená v bodě c).
c) K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:
1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2022, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
2) Dítě s místem pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtyř let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
3) Dítě s místem pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně tří let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
4) Dítě s místem pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně dvou let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
5) Ostatní děti z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do naplnění volné kapacity školy.
6) V případě, že by se o posledním volném místu k přijetí rozhodovalo mezi dětmi se stejným datem narození, rozhodne mezi nimi losování.

Soběchleby 20. 6. 2022                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

Oznámení o konání zvláštního zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitel základní školy / Директор початкової школи v Soběchlebech

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 7. 7. 2022 15:00-17:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy Soběchleby 198

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 8

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání, se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Soběchlebech dne/дата 20. 6.2022          

                                                                             RNDr. Josef Hájek, v. r.
                                                       Ředitel základní školy/ Директор початкової школи

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS – KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. 9. 2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, č. p. 198, 753 54 Soběchleby (dále jen „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k povinné školní docházce od 1. 9. 2022:

a) Pokud počet žádostí o přijetí k povinné školní docházce od 1. 9. 2022 bude vyšší než 8, budou použita kritéria uvedená v bodě b).

b) K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:
1) Dítě s místem pobytu ve spádové obci podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
2) Ostatní děti z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do naplnění volné kapacity školy.
3) V případě, že by se o posledním volném místu k přijetí rozhodovalo mezi dětmi se stejným datem narození, rozhodne mezi nimi losování.

Soběchleby 22. 6. 2022                      RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022

MŠ202203
MŠ202204
MŠ202205
MŠ202206
MŠ202207
MŠ202208
MŠ202209
MŠ202210
MŠ202211
MŠ202212
MŠ202213
MŠ202214
MŠ202215
MŠ202216
MŠ202217
MŠ202218
MŠ202219

Zveřejněno 6. června 2022                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel


RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Dne 1. 6. se konají rodičovské schůzky od 15:30 do 17:30 hodin.

Pokud je termín nevyhovující, je možné si dohodnout jiný termín osobní konzultace nebo ji realizovat telefonicky, případně e-mailem.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V sekci Mateřská škola byly zveřejněny
- informace k letošnímu zápisu k předškolnímu vzdělávání 
(https://zssobechleby.cz/stranka-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-nasi-materske-skole-86)
- zveřejněna kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
(https://zssobechleby.cz/stranka-kriteria-prijimani-deti-pro-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-materske-skole-v-sobechlebech-od-1-9-2022-89).

Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od 1. září 2022

ZŠ202201             přijato
ZŠ202202             přijato
ZŠ202203             přijato
ZŠ202204             přijato
ZŠ202205             přijato
ZŠ202206             přijato
ZŠ202207             přijato
ZŠ202208             přijato
ZŠ202209             přijato
ZŠ202210             přijato
ZŠ202211             přijato
ZŠ202212             přijato
ZŠ202213             přijato
ZŠ202214             přijato
ZŠ202215             přijato
ZŠ202216             přijato
ZŠ202217             přijato
ZŠ202218             přijato
ZŠ202219             přijato
ZŠ202220             přijato
ZŠ202221             přijato
ZŠ202222             přijato
ZŠ202223             přijato

Zveřejněno 3. 5. 2022                                                          RNDr. Josef Hájek, ředitel

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 5. 2022

Vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin jsme byli nuceni přistoupit k úpravě cen stravného, bližší informace jsou uvedeny v sekci Školní jídelna (https://zssobechleby.cz/stranka-skolni-jidelna-22).

Vyhlášení ředitelského volna

Po projednání se zřizovatelem je na středu 20. dubna 2022 vyhlášeno ředitelské volno - mimo provoz budou základní škola a školní družina.
Plavání 2. až 5. ročníku bude realizováno v náhradním termínu (byl dohodnut časový posun plaveckých lekcí).
Žáci jsou odhlášeni ze školního stravování.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

V sekci Škola - základní informace byly zveřejněny podrobné informace k organizaci a k průběhu zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023. 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Dne 24. března 2022 se konají rodičovské schůzky od 15:00 do 17:30 hodin.

Informace k testování

Pátkem 18. února 2022 skončilo testování v základních školách, ostatní opatření proti šíření nemoci Covid-19 zůstala v platnosti.
Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů – tuto skutečnost je nutné doložit (laboratorní zprávou, certifikátem o pozitivním PCR testu na Covid-19).

Testování nepodstupují žáci a zaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL OD 3. 1. 2022

Vážení rodiče, od ledna 2022 pokračuje preventivní antigenní testování žáků v základních školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí
a ve čtvrtek. Od 17. ledna probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí.
Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc.

V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?

Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není nově potřeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře – budeme vás informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka.

Existují dvě možnosti:
1) Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.
2) Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky.
U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, které obdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup ke službám a akcím nebo pro cestování.

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz/.

Pokud je výsledek PCR testu negativní, vaše dítě se vrací do běžné výuky.

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?

Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti
a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni
k sebetrasování. Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?

Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní
ve škole zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky
u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?

Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.
Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.
Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou
k sebetrasování. V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

----------------------------------------------------------------------------------------
Prosíme rodiče, jejichž dítě v poslední době prodělalo onemocnění
Covid-19, aby nám co nejdříve doložili potvrzení (e-mailem
na skola@zssobechleby.cz, vytištěné) nejlépe od laboratoře (případně
od lékaře) s datem, kdy došlo k odběru vzorku, který byl následně vyhodnocen jako Covid-19 pozitivní - toto datum musíme vložit do školního informačního systému, aby se správně určila doba, po kterou se takové dítě nemusí testovat.
Prosíme rodiče, pokud se vyskytne podezření na nákazu Covid-19
u dítěte, které má sourozence, aby dítě ani sourozence nadále neposílali
do mateřské školy nebo základní školy, dokud o dalším postupu nerozhodne krajská hygienická stanice.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNICH ŠKOL 13. A 20. PROSINCE 2021

V pondělí 13. 12. 2021 a 20. 12. 2021 se budou v celé České republice testovat mimo jiné žáci základních škol.
Testování proběhne stejným způsobem a při splnění stejných podmínek jako v září (viz níže) či v říjnu 2021, odkaz na aktuální manuál k těmto testováním najdete na Jak na to ve škole – edu.cz.

INFORMACE OHLEDNĚ POTVRZOVÁNÍ TISKOPISU PRO ÚČELY POSKYTNUTÍ OŠETŘOVNÉHO

V případě, že byla karanténa nařízena konkrétnímu dítěti, musí se rodiče se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování obrátit na orgán, který dítěti nařídil karanténu, tj. na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.

V případě, že krajská hygienická stanice nařídí uzavření školy či její části (třídy), vystaví naše škola na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tiskopis slouží jako potvrzení dané školy a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ - podrobnější informace
i odkaz na příslušný tiskopis naleznete v tomto odkazu
https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni.

Zkrácení výuky ve třídách 2. stupně ve středu 24. 11. 2021

6. až 9. třídě končí výuka 5. vyučovací hodinu, tj. v 11:50 hodin.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 22. A 29. LISTOPADU 2021

V pondělí 22. 11. 2021 a v pondělí 29. 11. 2021 se budou v celé České republice testovat mimo jiné žáci základních škol.
Testování proběhne stejným způsobem a při splnění stejných podmínek jako v září (viz níže) či v říjnu 2021, odkaz na aktuální manuál k těmto testováním
najdete na 
Jak na to ve škole – edu.cz.


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. A 8. LISTOPADU 2021

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá,
že na území okresu Přerov proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to mimo jiné žáků základních škol.

Testování proběhne stejným způsobem a při splnění stejných podmínek jako v září 2021 (viz níže), odkaz na podrobný manuál najdete na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/.

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Vzhledem ke skutečnosti, že 31. 8. 2021 skončilo členství paní Zdeňce Mikulíkové ve školské radě podle § 167 odst. 9 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),  která byla do školské rady zvolena za zákonné zástupce žáků naší základní, vyhlašuji podle § 167 odst. 8 téhož zákona doplňovací volby, které proběhnou 21.-26. 10. 2021.

Zákonným zástupcům žáků naší školy bude nejpozději 18. 10. 2021 doručena obálka s volebním lístkem pro volbu jednoho člena školské rady naší základní školy, který zastupuje zákonné zástupce žáků školy, a obálka pro vložení volebního lístku. Způsob provedení volby bude uveden
na volebním lístku.

Soběchleby 5. 10. 2021                                                            RNDr. Josef Hájek, ředitel

INFORMACE K ODSTÁVCE ELEKTŘINY V OBCI SOBĚCHLEBY

V pondělí 13. 9. 2021 proběhne v obci Soběchleby odstávka elektřiny od 7:30 do 15:00 hodin.

Provoz mateřské školy, základní školy a školní družiny proběhne bez omezení, ve školní jídelně bude z technických důvodů možné stravování pouze žáků 1. stupně základní školy (žáci
2. stupně jsou pro tento den ze stravování odhlášeni).

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách (ke stažení jako soubor pdf)

Vyjádření MŠMTVyjádření MŠMT

TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Děti v mateřské škole se netestují a nemusejí používat roušky.

Žáci 2. až 9. třídy naší základní školy se otestují ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021, žáci
1. třídy se otestují ve dnech 2. září, 6. září a 9. září 2021.

Při pobytu v mateřské škole a v základní škole musí zákonní zástupci dětí a žáků (a jiné cizí osoby) používat povinnou ochranu nosu a úst (v současné době respirátor), jinak musí tyto prostory urychleně opustit.

Žáci jsou povinni ve společných prostorách základní školy a ve školských zařízeních (např. školní jídelně) používat povinnou ochranu nosu a úst (v současné době zdravotnickou ochrannou masku - roušku).

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) - tuto skutečnost je nutné doložit, případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Žáka je možné otestovat také přineseným antigenním testem, v takovém případě musí být daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021 (Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)) – pak je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití včetně doložení zařazení testu
ve výše zmíněném seznamu.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. Podrobnosti jsou uvedeny na FAQ COVID-19 – edu.cz nebo je najdete v Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování na Manuál MŠMT (edu.cz).

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

zahájení vyučování                            středa 1. září 2021

podzimní prázdniny                           středa 27. října a pátek 29. října 2021

vánoční prázdniny                             čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

zahájení vyučování v roce 2022          pondělí 3. ledna 2022

ukončení vyučování v 1. pololetí         pondělí 31. ledna 2022

pololetní prázdniny                            pátek 4. února 2022

jarní prázdniny v okrese Přerov          pondělí 14. března až neděle 20. března 2022

velikonoční prázdniny                        čtvrtek 14. dubna 2022

ukončení vyučování ve 2. pololetí       čtvrtek 30. června 2022

hlavní prázdniny                               pátek 1. července až středa 31. srpna 2022

zahájení školního roku 2022/2023      čtvrtek 1. září 2022

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021

Proběhne pro žáky 2. až 9 třídy od 7:20 do 9:00 hodin v jejich kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení školní docházky dětí 1. třídy za účasti jejich zákonných zástupců proběhne od 7:20 hodin v učebně 1. třídy v 2. patře budovy základní školy (použijte prosíme prostřední schodiště, učebna je umístěna po vystoupání do 2. patra vlevo). Zákonní zástupci dětí 1. třídy obdrží při zahájení všechny potřebné informace.

Školní družina zahájí činnost ve středu 2. září včetně provozu ranní družiny (6:20-7:00 hodin) - 1. září obdrží žáci 1. až 5. třídy přihlášku k činnosti školní družiny - bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!

Školní stravování
MŠMT ČR prostřednictvím novely vyhlášky č. 106/2005 Sb. o školním stravování zvýšilo s účinností od 1. září 2021 limity na nákup potravin.
Od 1. září se proto zvyšují ceny jídel ve školní jídelně, podrobnosti najdete v sekci Školní jídelna (ŠKOLNÍ JÍDELNA (zssobechleby.cz)).

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy