logotyp

Vnitřní řád školní jídelny

Č. j. ŠJ-100/2017

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)

1. Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.

2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny.

3. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.

 

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

1. Vstup do školní jídelny dovolen od 11.00 do 13:00 hodin.

2. Doba výdeje obědů:

   - děti mateřské školy (výdej ve vlastních prostorách)  11:00-12:00 hod.

   - žáci a zaměstnanci školy                                       11:00-13:00 hod.

   - cizí strávníci                                                         10:45-11:00 hod.

   - výdej přesnídávky v mateřské škole                         8:00-  9:00 hod.

   - výdej svačiny v mateřské škole                              14:00-15:00 hod.

3. Operativní změny výdejní doby budou vždy včas oznámeny.

 

Podmínky přihlašování a odhlašování stravy

1. Přihlášení k odběru stravy: v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách,

2. Odhlášení odběru stravy: do 13:00 hod. předešlého dne v kanceláři školní jídelny, v jídelně nebo na telefonním čísle 799 990 217.

3. Při účasti na hromadných akcích školy (výlety, exkurze, kurzy, aj.) se obědy odhlašují nejpozději 2 dny
před odjezdem na akci - o termínu konání akce informuje základní škola nebo mateřská škola vedoucí školní jídelny nejméně 5 pracovních dní předem.

4. Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné stravu odhlásit ani přihlásit poslední dva dny před ukončením školního nebo kalendářního roku.

5. Vyúčtování bude provedeno v hotovosti ve dvou termínech - na konci kalendářního roku a na konci školního roku.

 

Výše stravného a způsob jeho úhrady

1. Výše stravného je uvedena v příloze.

2. Nárok na zvýhodněnou cenu stravy (tj. pouze za cenu potravin) má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud zákonný zástupce neodhlásí dítě nebo žáka ze stravování, dítě nebo žák si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, je zákonný zástupce povinen zpětně uhradit veškeré náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů.

3. Pokud nebude mít strávník zaplacený oběd nejpozději den před plánovaným odběrem jídla, nebude mu oběd vydán.

4. Způsoby úhrady stravného:

    - bezhotovostní platební styk: Česká spořitelna a. s. č. ú. 1885237359/0800;

    - úhrada v hotovosti se provádí v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách;

    - fakturou za odebrané obědy – jen pro organizace;

    - termín placení je měsíc předem od 20. do 25. dne v měsíci;

   - při nezaplacení stravného v daném termínu ani do konce měsíce nebo nepředložení dokladu o úhradě nejpozději poslední den v měsíci u neuhrazených bezhotovostních plateb (před dnem zahájení stravování) nebude strávník
ke stravování přihlášen;

    - pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být strávník vyloučen ze školního stravování.

5. Stravování dětí a žáků v době nemoci a v době školních prázdnin je považováno za doplňkovou činnost – cena oběda zahrnuje plné náklady na přípravu.

  

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro styk se strávníky

Denně od 6:30 do 8:00 hod.

 

Jídelní lístek

1. Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.

2. Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce, střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány podle možností co nejčastěji.

3. Jídelníček na následující týden je vyvěšován vždy nejpozději v pátek ve školní jídelně a v mateřské škole.

4. Vedoucí školní jídelny archivuje jeden výtisk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři.

 

Práva a povinnosti strávníků

1. Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování.

2. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hodin.

3. Při odběru oběda musí strávník předložit ústřižek stravenky s platným číslem. Bez platné stravenky se obědy nevydávají. Náhrada za ztracené stravenky se neposkytuje.

4. Strávníci si odebírají obědy na podnosy uložené v jídelně, nápoje jsou připravené v termonádobě s výpustným kohoutem, ve džbánech nebo termoskách. Po konzumaci oběda odnáší strávník použité nádobí k určenému okénku
a odkládá do určených prostor.

5. Po dobu výdeje se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru ve školní jídelně, chovají se slušně a tiše, nenarušují plynulý chod zbytečně dlouhým pobytem u stolu.

6. Není dovoleno vynášet jídlo a ovoce z jídelny s výjimkou balených potravin, jídlo je konzumováno ve školní jídelně.

7. Použité nádobí odnášejí strávníci na odkládací okénko, nádobí nesmí být vynášeno ze školní jídelny.

8. Výdej jídel do jídlonosičů rodičům nemocných dětí se provádí v době výdeje obědů pro žáky, cizím strávníkům pak mimo tuto výdejní dobu.

 

Dozory v jídelně

1. Pedagogický dozor nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozpisu.

2. Povinnosti pedagogického dozoru:

    - odpovídá za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností,

    - žáky nenutí násilně do jídla,

    - sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování,

    - dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků,

    - sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla,

    - sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka,

    - dbá na bezpečnost stravujících se žáků,

    - dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků,

    - reguluje osvětlení ve školní jídelně,

    - zamezuje vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1. Ve všech prostorách školní jídelny, přilehlých místnostech a okolí je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje

2. Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně pedagogický dozor.

3. Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařek.

4. Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

5. Případný úraz či nevolnost hlásí strávník pedagogickému dozoru.

6. Tašky a svršky si strávníci odkládají do vyhrazených prostor v jídelně, vstup do jídelny bez přezutí není dovolen.

7. Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.

8. Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje jídel. Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice jídelny ve spolupráci s pedagogickým dozorem nebo strávníky.

9. Je zakázáno jakékoliv přemisťování stolů a židlí v jídelně, strávníci zacházejí šetrně s majetkem školní jídelny.

 

Úrazy ve školní jídelně

1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

 

Škody na majetku školní jídelny

1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně pedagogickému dozoru ve školní jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.

3. Škodu, která byla způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen nahradit. 

 

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

2. Vnitřní řád je veřejně přístupný v základní škole, mateřské škole a ve školní jídelně. Žáci jsou s vnitřním řádem školní jídelny seznámeni prostřednictvím třídních učitelů začátkem školního roku, v případě jeho změny také v průběhu školního roku. Zákonní zástupci jsou o vydání a obsahu vnitřního řádu informováni prostřednictvím webových stránek
a na třídních schůzkách.

3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto vnitřním řádu, pokyny vedoucí školní jídelny a pedagogického dozoru.

4. Tento vnitřní řád nahrazuje Vnitřní řád školní jídelny ze dne 3. 1. 2017 a nabývá účinnosti dne 1. 5. 2017.

Soběchleby 18. dubna 2017

                                                                           Lenka Dohnalová, vedoucí školní jídelny

                                                                           RNDr. Josef Hájek, ředitel

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy